Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

https://react.mon.bg/

По проекта за нашето училище са закупени 19 лаптопа за учители и ученици. Използват се по времето на ОРЕС, но и в различни занимания и обучения.
На 26 септември 2022 г. в рамките на проекта започна обучение на всички първокласници за работа с програмата Microsoft teams, за да бъдат учениците подготвени при евентуално преминаване в ОРЕС и през новата учебна година.

Exclamation Triangle Check code