Квалификация на педагогическите специалисти

през 2022 2023 г. 

Квалификационната дейност се развива в две взаимосвързани посоки: въвеждаща и продължаваща квалификация.

Въвеждащата квалификация се допълва с провеждането на иновативни уроци и класни тържества. Активно се работи по направлението вътрешноинституционална квалификация. Води се систематизирана документация с отчетен характер.

 1. Вътрешноучилищна/ Въвеждаща/ квалификация:
 • Запознаване с промени в нормативните документи

Наредби №4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.) В сила от 01.09.2022 г.

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) В сила от учебната 2022/2023 година

 • Как да накараме учениците да искат да учат сами – 5 конкретни стратегии
 • Носене на отговорност в клас
 • Проектно-базирано обучение. Математическа грамотност. ПБО в часовете по математика – какво трябва да знае всеки учител?
 • Взаимодействие с родители
 • Как физическата активност благоприятства развитието на социално-емоционални умения
 • Как да развиваме комуникационни умения
 • Как да запалим един тийнейджър по доброволчеството и какво печелят всички от това?
 • Бинарен урок
 1. Извънинституционална / Продължаваща/  квалификация
 • Съвременни и иновативни подходи за обучение – STEM
 • Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците
Exclamation Triangle Check code