Прием

Моето дете порасна и идва време то да тръгне да училище. Като родител аз се стремя към най-доброто за него и трябва да взема важно решение за неговото бъдеще. Трябва да намеря подходящо училище, което да предложи качествено образование. Как обаче става записването в първи клас?
Кога мога да запиша детето си в първи клас?

Съществуват две изисквания, за да запиша сина си или дъщеря си в първи клас:
Първото е предучилищната подготовка.
Тя е задължителна и аз трябва да запиша детето си в подготвителна група в детска градина, По принцип предучилищната подготовка трае до 2 години, но ако реша, че бъдещият първолак се справя добре, може и по-малко. След като завърши предучилищното образование на детето ми се издава удостоверение. То се издава в срок до 31 май на съответната учебна година и описва готовността му за постъпване в първи клас.
В удостоверението може също така да се правят препоръки за участие на детето в допълнителни дейности или в допълнителна подкрепа за личностното развитие, ако то има изявени дарби, хронични заболявания, специални образователни потребности или е в риск. Това може да включва работа с детето по конкретен случай, психо-социална рехабилитация, осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали и други.
Може да се е случило така, че детето ми да не е имало възможност да посещава подготвителна група например със семейството ми сме живели в чужбина и сме се върнали, когато малчуганът ни става на 7 години. В този случай той няма да има това удостоверение. Ръководството на училището изисква от мен декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.
Навършена определена възраст.
Другото изискване е за навършването на определена възраст. По принцип законът предвижда, че детето може да бъде записано в училище, когато навърши 7 години. Но има и две изключения от това правило:
• Първото е, че мога да запиша бъдещия първолак и по-рано – когато навърши 6 години. За да го направя, то трябва да съм сигурен/на, че детето ми се е развило достатъчно за това. При вземането на това решение трябва да сме на едно мнение с детето ми, т.е. и то да иска да го запиша в първи клас по-рано и трябва да има издадено удостоверение за завършена подготвителна група.
• Другият вариант е да го запиша по-късно от годината в която навършва 7-годишна възраст. Това може да стане, ако детето ми се е разболяло или е станало нещо друго, което е влошило здравословното му състояние, или ако детето ми е със специални образователни потребности и неговите индивидуални особености и нужди не позволяват да започне училище на този етап. Началото на училищното образование обаче може да се отложи само с 1 година.

Как мога да запиша детето си в избраното училище?

Избрахме училище и сега искаме да го запишем. Записването обаче е последният етап от цялата процедура. Приемът в първи клас преминава през следните етапи:
• Кандидатстване
Първо трябва да подам необходимите документи, които се изискват от избраното училище. Тези документи включват:
заявление за кандидатстване, образец от което мога да намеря в електронната система за кандидатстване, на интернет страницата на училището или в училищната канцелария;
копие от удостоверението за завършване на подготвителна група или клас, ако училището ги изисква;
други документи, в зависимост от правилника на конкретното училище- копие от акт за раждане, бележка от личен лекар за здравен статус..
• Класиране
Ключовите критерии при класирането на бъдещите ученици вече са уеднаквени за всички училища. Но все пак отделните общини имат право да добавят и допълнителни критерии за прием в училищата, стига те да не са дискриминационни.
Най-ключовият момент при кандидатстването и класирането са новите системи за прием в първи клас в населените места с повече от едно училище. Водещият критерий при тях е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето. Повечето големи общини са разработили и електронна система за прием, което значително улеснява следенето на информацията и сроковете.
Освен основния критерий има и няколко допълващи правила относно класирането на кандидатстващите деца. Първо децата се разпределят в няколко групи, като се класират последователно по реда на групите.
• първа група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището и този адрес не е променян през последните 3 години;
• втора група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището повече от 1 година, но адресът е бил променен в периода през последните от 1 до 3 години;
• трета група са децата с постоянен/настоящ адрес в района на училището, но адресът е бил променен през последната една година;
• четвърта група са децата с постоянен/настоящ адрес извън района на училището.
В случай че броят на децата е по-голям от този на свободните места за прием в училището, се използват допълнителни критерии за подреждане на децата от конкретната група. Например: училището е обявило 50 свободни места, но кандидатстващите деца, които имат адрес над 3 години в неговия район са 60. В този случай на по-предна позиция ще бъде класирано дете, което има по-голям брат/сестра в училището или дете с увреждания. Допълнителните критерии са следните:
• дете с трайни увреждания над 50 %;
• дете с двама починали родители;
• други деца от семейството, обучаващи се в училището;
• деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
• други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни, например дете със специални образователни потребности, дете с един починал родител, трето или следващо дете в семейството и други.
Важно е да внимавам за сроковете за обявяване на класирането и записването. Мога да ги следя на интернет страницата на училището и в сградата му, например в канцеларията на училището, на специално табло за кандидатстване.
• Записване
Последният етап е записването на детето ми първи клас. Това става в определен от училището срок. Ако детето ми се ползва от някои от допълнителните критерии в класирането, то при записването трябва да предоставя всички необходими документи, които ги доказват, например копие от решение на ТЕЛК на детето ми, копие от акт за смърт на родителя, копие от актовете за раждане на всички деца в семейството. Трябва да предам и оригинала на удостоверението за завършен подготвителен клас или група. По този начин показвам на училището, че това е окончателното ми решение и не съм записал малчугана в друго училище. Ако детето ми не е класирано в избраното училище, мога да изчакам малко за да видя дали ще се освободи място там при следващото класиране.
Какво още трябва да знам?
• На детето ми се полага безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място, ако в нашия град няма училище.
• Училището е длъжно да приеме детето ми, ако то има специални образователни потребности.
• Задължително се отпуска целева помощ от дирекция “Социално подпомагане”, при записването на детето ми в първи клас. Тази помощ е еднократна и с цел да мога да купя необходимите пособия (раница, тетрадки)

ВЕСКА АНГЕЛОВА
директор на НУ “П. Р.Славейков“- град Бяла

Exclamation Triangle Check code