Нормативни документи

 

 Заповед за прием в първи клас 

 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

НАРЕДБА №10/1.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

Учебни планове

УЧЕБЕН ПЛАН 1-ВИ КЛАС

УЧЕБЕН ПЛАН 2-РИ КЛАС

 УЧЕБЕН ПЛАН 3-ТИ КЛАС

 УЧЕБЕН ПЛАН 4-ТИ КЛАС

Стратегия за развитието на НУ “П. Р. Славейков” и приложения към нея

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НУ “П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

 ПЛАН НА УКССН ЗА ОТПОР НА ТОРМОЗА И ЗА ДЕЙСТВИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИЯТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 ПЛАН НА УК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

 ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО НА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ ВЪПРОСИ

 

 Карта на услугите – превенция на агресията

 Информация за същността на соц. услуги – превенция агресия 

 МЕХАНИЗЪМ
за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

 

Exclamation Triangle Check code